Política de Privacitat

RESPONSABLE FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE
CIF G59546556 – FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE

CONTACTE
Turó De la Trinitat, 17. 08033, Barcelona (Barcelona), Espanya
Tel. 933459221 – Email: fundacio@trinijove.org
Pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’email dpo@adaptaliacorporacion.com

FINALITATS
Gestió i respostes a les consultes rebudes a través del formulari de contacte de la web de l’organització.
Les conseqüències de no facilitar-nos aquestes dades serà la impossibilitat de contactar-li i proporcionar-li una resposta a la seva sol·licitud, prestar-li el servei o proveir-li el producte sol·licitat. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari, cridant-nos, enviant-nos un e-mail o visitant les nostres instal·lacions

Gestió i contacte amb usuaris
Gestió i respostes a les consultes rebudes a través del formulari de contacte de la web de l’organització.
Les conseqüències de no facilitar-nos aquestes dades serà la impossibilitat de contactar-li i proporcionar-li una resposta a la seva sol·licitud, prestar-li el servei o proveir-li el producte sol·licitat. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari, cridant-nos, enviant-nos un e-mail o visitant les nostres instal·lacions

LEGITIMACIÓ
Consentiment explícit de l’interessat . Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018, Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades personals

CONSERVACIÓ
Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès. Guardem les seves dades durant un termini d’1 any des de l’última confirmació d’interès, mentre Vostè no sol·liciti la seva supressió o el temps necessari si hi ha alguna obligació legal o interès legítim sobre aquest tema.

DESTINATARIS
No cedim les seves dades a ningú, però podem permetre el seu tractament per part de tercers únicament per motius tècnics, legals i/o de prestació del servei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No realitzem transferències internacionals de les seves dades

PROCEDÈNCIA
Usuaris web: El propi interessat o el seu representant legal

DRETS
Vostè té dret accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a no ser objecte de decisions automatitzades, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.
De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Qui recapta i tracta les seves dades? El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE – CIF G59546556, d’ara endavant FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE
Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili de les nostres oficines: FUNDACIÓ PRIVADA *TRINIJOVE
Email: fundacio@trinijove.org – Telèfon: 933459221
Domicili postal: Turó de la Trinitat Núm. 17. 08033, Barcelona (Barcelona), Espanya
Qui pot ajudar-te amb la nostra Política de Protecció de Dades? Disposem d’una persona o entitat especialitzada en protecció de dades, que és l’encarregada de vetllar pel correcte compliment en la nostra entitat de la legislació i normatives vigents. Aquesta persona rep el nom de Delegat de Protecció de Dades (DPO) o Responsable de Protecció de Dades i, si ho necessita, pot contactar amb ell de la següent forma:
Adaptalia Corporació SL – CIF B65040669
Email: dpo@adaptaliacorporacion.com – Telèfon: 93 654 90 30

3.- MESURES DE SEGURETAT
Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats. Entre altres, destaquen les següents mesures:
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.
4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT
Per a què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.
Descripció: Gestió i manteniment de la pàgina web i respostes a les consultes rebudes sobre la base de la informació de contacte (formulari, telèfon, email).
Finalitats: Gestió i contacte amb usuaris
Gestió i respostes a les consultes rebudes a través del formulari de contacte de la web de l’organització. Les conseqüències de no facilitar-nos aquestes dades serà la impossibilitat de contactar-li i proporcionar-li una resposta a la seva sol·licitud, prestar-li el servei o proveir-li el producte sol·licitat. Vostè té dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari, cridant-nos, enviant-nos un e-mail o visitant les nostres instal·lacions.
Durant quant temps conservem les seves dades? Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Tret que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació prevists són:
Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès. Guardem les seves dades durant un termini d’1 any des de l’última confirmació d’interès, mentre Vostè no sol·liciti la seva supressió o el temps necessari si hi ha alguna obligació legal o interès legítim sobre aquest tema.

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Per què tractem les seves dades?
La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:
Consentiment explícit de l’interessat . Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018, Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de dades personals.
6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
A vegades, per a poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació
i necessitat de cedir alguns de les seves dades a unes certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:
No cedim les seves dades a ningú, però podem permetre el seu tractament per part de tercers únicament per motius tècnics, legals i/o de prestació del servei.
A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també poguéssim cedir-los a les següents organitzacions (únicament apareixeran si se cedissin dades a altres organitzacions):
Realitzem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades
7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES
D’on hem obtingut les seves dades?
Usuaris web: El propi interessat o el seu representant legal
Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem? Usuaris web
Dades identificatives (Adreça electrònica; Nom i Cognoms; Telèfon)
8.- DRETS DELS INTERESSATS
Quins són els drets que li emparen?
La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.
A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:
Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seves dades
Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a no ser objecte de decisions automatitzades i/o elaboració de perfils
Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades
Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:
Responsable: FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE
Adreça: Turó de la Trinitat Núm. 17. 08033, Barcelona (Barcelona), Espanya
Telèfon: 933459221
E-mail: fundacio@trinijove.org
Pàgina web: https://www.trinijove.org
Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte del qual indiquem a continuació:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@aepd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.aepd.es
9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ
L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privacitat.