Política Integrada de Qualitat i Ambiental

És definitori en la naturalesa fundacional de FUNDACIÓ TRINIJOVE, ser una organització que intervé en territoris degradats i amb col·lectius en dificultat. És necessari contemplar la intervenció d’una forma dinàmica i flexible, adaptant-nos a les problemàtiques que sorgeixen evolutivament. Es contempla la intervenció des d’una òptica global, tenint en compte la dimensió social, formativa, laboral i cultural de les persones que es beneficien de l’acció fundacional.
La Direcció de FUNDACIÓ TRINIJOVE, conscient de la importància de la qualitat a l’hora de satisfer les necessitats dels seus diferents clients (clients externs, beneficiaris i altres parts interessades, ha pres la decisió d’implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb els requisits de la norma UNE-ENISO 9001:2015 i conscient de la importància del Medi Ambient i per a garantir que totes les seves activitats es desenvolupen amb el màxim respecte per a la seva protecció i conservació, ha pres la decisió i
compromís d’implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) en l’àrea de serveis i Medi Ambient (Jardineria, Residus i Pintura) d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN-ISO 14.001:2015 i el reglament EMAS III.
S’estableix una política de qualitat i ambiental integrada que té com a principal objectiu promocionar la millora contínua dels serveis prestats i per un altre, prendre les mesures d’actuació, de control i de correcció necessària per a conèixer, prevenir i millorar de manera progressiva i continuada els impactes ambientals de la seva activitat, anant més enllà de l’estricte compliment de la normativa legal vigent a aquest efecte.
La millora contínua per a FUNDACIÓ TRINIJOVE passa per obrir-nos a la gestió de projectes socials i laborals d’entitats públiques o privades, des d’un vessant estrictament empresarial. Sense perjudici de l’aplicació o inversió dels recursos obtinguts als fins fundacionals i per procurar la millora contínua del comportament ambiental de l’empresa, mitjançant l’avaluació ambiental sistemàtica i periòdica del Sistema de Gestió Ambiental, per la qual cosa es considerarà com a eina bàsica, realitzar auditories ambientals.
És aquest el sentit la decisió del patronat d’ampliar l’objecte social de la Fundació, per a permetre la creació d’un àmbit de gestió empresarial, amb el qual obtenir ingressos econòmics i evitar el dependre totalment de les subvencions públiques.
La promoció de la millora contínua en el sistema de gestió de la qualitat s’instrumenta a través de la millora contínua dels processos de la Fundació:
Processos Estratègics
Processos Clau relacionats amb el client beneficiari:
– Fixació d’itineraris d’inserció
– Processos operatius d’inserció.
Processos Clau de prestació de serveis a clients externs
Processos clau relacionats amb parts interessades
Processos de Suport i de Gestió Interna
Per a cada procés s’identifiquen els atributs i defineixen les especificacions de qualitat d’acord amb les expectatives explícites i implícites (Requisits tècnics i legals, necessitats) dels diferents clients. El resultat del control del servei s’associa a indicadors per a permetre un seguiment quantificat i objectiu de la qualitat.

La Direcció de FUNDACIÓ TRINIJOVE fixa amb periodicitat establerta i per escrit objectius de qualitat i ambientals en els quals a més d’altres aspectes es contemplen objectius per a cadascun dels indicadors.
El resultat del seguiment d’aquests objectius serveix per a marcar la direcció en la qual s’han d’orientar els esforços de la fundació. Les directrius generals per a l’establiment dels objectius són:
Conèixer i Satisfer les necessitats i expectatives de tots els clients: Beneficiaris, Clients externs i parts interessades.
Ser eficaços en la resolució dels problemes i eficients en la disposició de mitjans.
Interrelacionar dins de l’organització les expectatives dels professionals que intervenen, els membres del patronat que actuen amb caràcter voluntari i de col·laboradors ocasionals ja siguin professionals o voluntaris. Es tracta de crear i mantenir un ambient intern, en el qual el personal arribi a involucrar-se totalment en la consecució dels objectius de l’organització.
Creació d’un decàleg ètic que inspiri la intervenció de tot el personal de FUNDACIÓ TRINIJOVE.
Assegurar que les actuacions amb els beneficiaris es contemplen com un procés a curt i mitjà termini a partir de la fixació d’un Itinerari d’Inserció i es garanteix l’adequada coordinació de l’orientador
amb els professionals que intervenen en els processos per a la consecució de l’itinerari social d’inserció.
Definir aquells àmbits d’intervenció on s’han d’obrir canals de comunicació per a estimular el treball conjunt amb altres organitzacions com a espai de trobada, intervenció i gestió comuna.
Afavorir la comunicació ambiental interna i externa amb criteris de transparència i informar els clients i totes les parts interessades de les mesures de protecció ambiental preses i com poden col·laborar.
Complir amb tots els requisits legals reglamentaris relacionats amb el medi ambient i altres requisits subscrits per l’entitat, relacionats amb els seus aspectes ambientals.
Promoure la formació i la informació ambiental a aquelles persones implicades en la gestió i operació dels Serveis de Medi Ambient (Jardineria, Residus i Pintures) mitjançant programes adequats, perquè el respecte ambiental sigui un element essencial en el desenvolupament de les activitats de l’Entitat.
Informar els proveïdors, òrgans públics i subcontractistes dels criteris ambientals requerits per la Fundació Trinijove, procediments i requisits ambientals aplicables.
Fer una declaració ambiental anual pública on es registraran totes les actuacions i progressos aconseguits i els efectes i activitats ambientals de la nostra Entitat.
L’eficàcia i aplicació del Sistema de Gestió de Qualitat és responsabilitat directa de la Direcció Gerència que delega en el Responsable de Qualitat la responsabilitat d’implantació, supervisió, manteniment i desenvolupament, avaluant la seva aplicació correcta per al que disposa de l’autoritat necessària.
Aquesta Política de Qualitat, ha de ser coneguda i aplicada per totes les persones de FUNDACIÓ TRINIJOVE per a això es divulga internament de manera completa i efectiva. Es desenvolupa a través d’un Sistema de Gestió de Qualitat que aquesta descrit en un Manual de Qualitat i en els procediments, plans de qualitat i altres documents que d’ell es deriven.