Canal Ètic

¿QUÈ ÉS EL CANAL ÈTIC?

 

FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE, TRINIJOVE EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L. i E.I. LA SOCIETAT AMB ORIENTACIÓ ES MOU, S.L.U. (d’ara endavant, TRINIJOVE) comptem amb un mateix Canal Ètic que permet elevar qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a la ètica, la legalitat i les normes que regeixen aquestes companyies. Aquest canal també permet reportar possibles situacions de assetjament moral, sexual, per raó de sexe i de tracte discriminatori.

El canal es basa en els principis de confidencialitat i prohibició de represàlies. És possible realitzar comunicacions anònimes, si bé t’animem a identificar-te per a poder comunicar-nos amb tu en cas de necessitar informació addicional.

El Canal Ètic complementa i no substitueix els canals de comunicació habituals de la companyia amb els seus empleats, col·laboradors o altres tercers amb els que manté una relació laboral, comercial o professional directa. En aquest sentit els interessats procuraran utilitzar dits canals per a la resolució efectiva de cada cas, amb caràcter previ al Canal Ètic.

El Canal Ètic no és està habilitat per plantejar consultes i/o dubtes sobre la interpretació de la legalitat i normes de la companyia. Per a això pot enviar un correu a la següent adreça fundacio@trinijove.org.

Gràcies a aquesta plataforma, i amb la teva col·laboració responsable, podem detectar si s’estan produint conductes que contravinguin als nostres principis.

¿Qui pot ser informant?

Qualsevol empleat, administrador i accionista de TRINIJOVE, així com qualsevol persona que treballi sota la supervisió i la direcció de fabricants, proveïdors, contractistes i subcontractistes de la companyia que, en un context laboral (tant si la relació laboral encara no ha començat, com si aquesta ja ha finalitzat), comercial o professional, hagi tingut coneixement d’infraccions, irregularitats o incompliments.

 

¿Com puc accedir al Canal Ètic?

Pots accedir al Canal Ètic a través a través de l’enllaç que trobaràs en aquesta pàgina que el connecta a la plataforma externa, segura i confidencial, on les teves comunicacions quedaran registrades garantint la confidencialitat i integritat en tot moment. El Canal Ètic està disponible les 24 hores del dia i permet comunicar incidències de manera escrita. El Canal Ètic es troba en una plataforma contractada a un proveïdor extern, brindant de majors garanties de seguretat i confidencialitat als informants.

Una vegada hagis interposat la teva comunicació, podràs fer seguiment de la mateixa mitjançant la contrasenya d’accés generada automàticament.

Per a accedir al formulari habilitat en el Canal Ètic hauràs d’acceptar prèviament la Política de Privacitat.

 

¿Puc reportar de forma anònima?

Sí, si bé t’animem que t’identifiquis, ja que ens permet dur a terme una recerca més eficient dels fets reportats. Tingues en compte que la companyia garantirà sempre la confidencialitat de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic o els altres canals interns habilitats a aquest efecte així com la no adopció de represàlies.

 

¿Quina informació s’ha d’aportar al fer la comunicació?
Per a poder valorar una comunicació, aquesta ha de contenir:

1. Dades identificatives de la persona que realitza la comunicació (excepte quan s’opti per l’anonimat);
2. Si es coneixen, dades identificatives de la persona/s a les quals s’atribueix la incidència;
3. Una descripció dels fets denunciats, concretant en la mesura dels possible la vulneració de la normativa que s’apreciï, la data, persones implicades i testimonis; i
4. Si es compta amb elles, proves o evidències que suportin els fets comunicats.

 

¿Quines són las garanties en cas d’utilitzar el Canal Ètic?

El Canal Ètic compta amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a evitar el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació.
El Responsable del Sistema i qualsevol altra persona que, sempre que sigui estrictament necessari per a l’adequada gestió de la comunicació, tinguin coneixement d’aquesta, estaran obligades a mantenir rigorosa confidencialitat de les comunicacions en tots els seus extrems, incloent-hi les dades de les parts intervinents en el procés, especialment sobre la identitat tant de l’informant com de la persona denunciada.
A més, la persona que faci ús del Canal Ètic pot formular la comunicació de manera anònima.
La companyia protegirà a tota persona que utilitzi el Canal Ètic de bona fe de qualsevol tipus de represàlies. No obstant això, la realització de denúncies falses pot portar aparellada la imposició de mesures disciplinàries.

Què succeeix després d’haver presentat una comunicació?

Una vegada plantejada la comunicació sobre una possible incidència, l’informant rebrà un justificant de recepció de la mateixa en un termini no superior a 7 dies hàbils de la recepció d’aquesta. Després de realitzar una primera anàlisi de plausibilitat de la incidència, el Responsable del Sistema decidirà sobre l’admissió a tràmit de la comunicació en cas de considerar que la mateixa pot ser potencialment veraç, o la inadmissió de la comunicació per falta d’indicis raonables, per no contenir els requisits mínims exigits o per haver estat els mateixos fets, denunciats davant qualsevol òrgan judicial o administratiu. De ser admesa la comunicació, el Responsable del Sistema nomenarà un instructor del cas que durà a terme la recerca dels fets de manera objectiva, exhaustiva i professional.

Conclosa la recerca, s’informarà els subjectes investigats de les decisions adoptades, i s’informarà l’informant, sempre que sigui possible, de la conclusió del procediment, així com del resultat en termes generals.

 

Canals Externs d’Informació i Comunicació
als autoritats competents

Els informem que el Canal Ètic és el canal preferent per a informar sobre possibles irregularitats, no obstant això, també poden fer ús del canal extern habilitat per l’Oficina Antifrau de Catalunya com a Autoritat Independent de Protecció de l’Informant a Catalunya, accedint a la web https://seuelectronica.antifrau.cat.

Accedeix a través del següent enllaç: (http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1906541access=W%2fX3S
Z
PNqBnAJtsHaur3qb%2fqtH2mrdqmxjaf1JEuVrs%3d)
o fes clic al botó: